Προέχω

Λειτουργία COUNTBLANK Excel

Excel Countblank Function

Συνάρτηση Excel COUNTBLANKΠερίληψη

Η συνάρτηση Excel COUNTBLANK επιστρέφει έναν αριθμό κενών κελιών σε μια περιοχή. Τα κελιά που περιέχουν κείμενο, αριθμούς, σφάλματα κ.λπ. δεν υπολογίζονται. Οι τύποι που επιστρέφουν κενό κείμενο μετρώνται.Σκοπός Καταμέτρηση κελιών που είναι κενά Επιστροφή τιμής Αριθμός που αντιπροσωπεύει κενά κελιά Σύνταξη = COUNTBLANK (εύρος) Ορίσματα
  • εύρος - Το εύρος στο οποίο μπορείτε να μετρήσετε κενά κελιά.
Εκδοχή Excel 2003 Σημειώσεις χρήσης

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση COUNTBLANK για να μετρήσετε κενά κελιά σε μια περιοχή, όπου η λέξη κενό που σημαίνει αδειάζω Το Για παράδειγμα, το COUNTBLANK (A1: A10) θα μετρήσει τον αριθμό των κενών κελιών στο εύρος A1: A10.

  • Τα κελιά που περιέχουν κείμενο, αριθμούς, σφάλματα κ.λπ. δεν υπολογίζονται.
  • Οι τύποι που επιστρέφουν κενό κείμενο ('') θεωρούνται κενές και θα να μετρηθεί.
  • Τα κελιά που περιέχουν μηδέν δεν θεωρούνται κενά και θα δεν να μετρηθεί.


^